Döden som illusion


Döden som illusion

Vad betyder död i En Kurs i Mirakler?

Vi är många som har dödsångest. Därför startade vi Dösnacket i EKIM Tillsammans. Vi träffas via zoom varje fredag kl 16 och läser texter om döden och delar upplevelser. Helt utan kostnad. Du hittar information längre ner om hur du kommer med på mejllistan för att få påminnelser om Dösnacket!

Mirakler och död

Författaren i En Kurs i Mirakler berättar att miraklerna öppnar dörren till att läka de sjuka och återuppliva det som var dött. Sinnesträningen i Kursen ökar förståelsen inför att sjukdom och död är ett beslut i sinnet. Beslutet är att antingen vara vägledd av egot (död) eller Helige Ande (liv). När det är ett beslut i sinnet bär varje sinne förmågan att undanröja sjukdom och död.

Rädsla, död och förlåtelse

Rädslans tomhet måste fyllas med förlåtelse. I förlåtelsen, att se på all illusion med Helige Andes sanna seende, omtolkar allt till Kärlek eller rop på Kärlek. Döden är, enligt Kursen en illusion, ett rop på Kärlek och sanning. Genom att lyssna till Helige Andes vägledning i förlåtelsen upplever de mirakelsinnade allt mer att döden är en illusion och evigt liv sanning.

Yttersta domen

Begreppet "Yttersta Domen" kan vara skrämmande, inte bara på grund av dess koppling till Gud, utan också dess association med döden. Kursen lyfter fram den paradoxala omvända förståelsen av detta begrepp. Genom en objektiv granskning blir det tydligt att "Yttersta Domen" faktiskt är nyckeln till livet. Kursen lyfter fram att de som lever i rädsla inte upplever sant liv. Författaren betonar att ens egen yttersta dom inte kan riktas mot en själv, då man inte är sin egen skapare.

Möjligheten finns att tillämpa den yttersta domen, nyckeln till livet, meningsfullt på ens livshistoria, är att bevara det som är skapande och gott i minnet.

Syftet med tiden är att ge utrymme för denna insikt, där allt värt att älska upplyser vägen och rädslan förlorar sitt grepp. Det är, enligt Kursen, en viktig del av den helande resan.

Sammanfattning

I En Kurs i Mirakler betraktas döden som en illusion och mirakler öppnar möjligheten att läka sjukdomar och återuppliva det som ansågs dött. Sjukdom och död ses som beslut i sinnet, antingen styrt av egot (döden) eller Helige Ande (livet). Förlåtelse fyller rädslans tomhet och omvandlar döden till ett rop på Kärlek. "Yttersta Domen" avslöjas som nyckeln till livet, inte som en skrämmande dom, men som en uppvaknande insikt. Att tillämpa detta på ens livshistoria betonar att bevara det goda och skapande i minnet. Tidens syfte är att ge utrymme för förändring och insikt, där rädslan förlorar sin makt. Det är en väsentlig del av den helande resan.

Anna

Nästa dösnack

Vill du snacka mer om döden? Kolla in nästa zoomträff här: https://subscribepage.io/dosnacket och skriv in din mejl om du vill ha påminnelse om träffarna.

Online träningsläger om döden

Vill du gå djupare in i ämnet döden i Kursens perspektiv? Online träningsläger 18 - 20 augusti kan vara något för dig: https://subscribepage.io/traningslager

För dig som vill läsa mer

T-1.I.24 Mirakler gör det möjligt för dig att bota sjuka och uppväcka döda, eftersom det var du själv som gjorde sjukdom och död, och därför kan avskaffa båda. 2Du är ett mirakel i stånd till att skapa i likhet med din Skapare. 3Allt annat är din egen mardröm, och existerar inte. 4Endast det som skapats av ljuset är verkligt.

T-1.IV.4.Den tomhet som rädslan framkallat måste ersättas med förlå- telse. 2Det är detta som Bibeln menar med “Det finns ingen död“, och anledningen till att jag kunde visa att döden inte existerar. 3Jag kom för att fullborda lagen genom att ge den en ny tolkning. 4Lagen i sig, om den förstås rätt, erbjuder endast beskydd. 5Det är de som ännu inte har ändrat sitt sinne som införde begreppet “helveteseld“ i den. 6Jag försäkrar dig att jag kommer att vittna för var och en som låter mig göra det, och i den utsträckning han tillåter det. 7När du avlägger vittnesbörd visar du din övertygel- se, och stärker den således. 8De som blir mina vittnen uttrycker genom sina mirakler att de har givit upp övertygelsen om berö- vande till förmån för det överflöd som de har lärt sig tillhör dem.

T-2.VIII.5. Uttrycket “Yttersta Domen“ är skrämmande, inte endast därför att det har projicerats på Gud, utan också på grund av att “yt- tersta“ associeras med döden. 2Detta är ett utomordentligt exem- pel på en uppochnervänd varseblivning. 3Om meningen med den Yttersta Domen granskas objektivt, är det helt uppenbart att den verkligen är nyckeln till livet. 4Ingen som lever i rädsla är verkligt levande. 5Din egen yttersta dom kan inte riktas mot dig själv, eftersom du inte är din egen skapelse. 6Du kan emellertid till- lämpa den meningsfullt och vid vilken tidpunkt som helst på allt du har gjort, och i ditt minne bevara endast det som är skapande och gott. 7Din rättsinthet kan inte annat än att påbjuda detta. 8Syftet med tiden är enbart att “ge dig tid“ att uppnå denna dom. 9Den är din egen fullkomliga dom över dina egna fullkomliga skapelser. 10När allt du bevarar är värt att älska, finns det ingen anledning för rädslan att stanna kvar hos dig. 11Detta är din del i Soningen.

T-3.VII.5. Sinnet kan göra övertygelsen om separationen mycket verklig och mycket skrämmande, och denna övertygelse är “djävulen“. 2Den är mäktig, aktiv och destruktiv och står klart i motsättning till Gud, eftersom den bokstavligen förnekar Hans Faderskap. 3Betrakta ditt liv, och se vad djävulen har gjort. 4Men inse att det du har gjort med säkerhet kommer att lösas upp i sanningens ljus, eftersom dess grundval är en lögn. 5Att Gud har skapat dig är den enda grundval som inte kan skakas, därför att ljuset finns i den. 6Din utgångspunkt är sanningen, och du måste återvända till din Begynnelse. 7Mycket har setts sedan dess, men ingenting har egentligen hänt. 8Ditt Själv har fortfarande frid, även om ditt sinne är i konflikt. 9Du har ännu inte gått tillräckligt långt till- baka, och det är därför du blir så rädd. 10Allteftersom du närmar dig Begynnelsen känner du rädslan för att ditt tankesystem skall förstöras komma över dig, som om det vore rädslan inför döden. 11Det finns ingen död, men det finns en övertygelse om döden.

T-3.VII.6. Den gren som inte bär någon frukt skall skäras bort och kom- mer att vissna. 2Gläd dig! 3Ljuset kommer att lysa från livets sanna Grundval, och ditt eget tankesystem kommer rättat att finnas kvar. 4Det kan inte finnas kvar på något annat sätt. 5Du som är rädd för frälsningen väljer döden. 6Liv och död, ljus och mör- ker, kunskap och varseblivning är oförenliga. 7Att tro att de kan förenas är att tro att Gud och Hans Son inte kan det. 8Endast kun- skapens etthet är fri från konflikt. 9Ditt rike är inte av denna värl- den, därför att det gavs till dig från bortom denna världen. 10Endast i denna världen är föreställningen om ett auktoritets- problem meningsfull. 11Världen lämnas inte genom döden utan genom sanningen, och alla de för vilka Himmelriket skapades och på vilka det väntar kan känna sanningen.