Försvarslös


Försvarslös

Vad betyder begreppet försvarslös i En Kurs i Mirakler?

I En Kurs i Mirakler, innebär begreppet "försvarslös" att avstå från att använda strategier för att skydda sig från sanningen, validera ens egna övertygelser eller ignorera motsägelser.

Försvar

Försvar, enligt Kursen, är strategier som används för att:

  • skydda sig från sanningen,

  • validera det som passar ens övertygelser och

  • ignorera motsägelser.

Att försvara sig mot något blir en meningslös uppdelning av allt i världen. Allt jag upplever blir rätt/fel, bra/dåigt - dikotomier katigoriserade i hierarkier.

Lusten att göra olika, att separera, splittra, dela upp gör att man till slut ser sina egna trosföreställningar som något farligt, ett hot, som man försöker skydda sig från genom att inte erkänna sanningen utan dölja den för att hålla försvaren intakt.

Försvarslöshet

När vi släpper försvar och tillåter oss att vara sårbara, kommer sanningen att bli tydlig för oss utan att vi behöver anstränga oss. Det handlar om att låta sanningen komma till oss.

Utan försvar tar vi emot istället för att försöka ordna allt. Då kan vi ge istället för att organisera. Vi inser att när vi försvarar oss, blir vi attackerade. När vi är sårbara blir vi starka, och vi lär oss vad vårt försvar försöker dölja - sanningen. Det handlar om att släppa vårt skydd och komma till tillit för nå glädje och lycka i sanningen.

Passa in

Många av oss visar omvärlden ett snällt och oskyldig ansikte. Vi använder det oskyldiga ansiktet som ett försvar för att skydda oss själva - en mask av oskuld för att känna oss trygga.

Det finns en dold sida bakom det oskyldiga ansiktet, som vi inte gillar att se. Ofta visar vi upp det oskyldiga ansiktet för vi har lärt oss att det är så vi ska vara. Vi väljer att visa upp det vi tror skyddar oss då vi upplever hot i omvärlden. Försvar handlar om att välja vad vi visar för andra, för att passa in.

Lärare för Gud

Guds lärare har lärt sig att vara enkla människor. De har inga drömmar som de måste skydda från sanningen. De försöker inte att göra sig själva till något annat än vad de är. Det som gör dem glada är att de förstår vem som skapade dem. Behöver det som Gud skapade verkligen försvar? Ingen kan bli en erfaren Guds lärare förrän de verkligen inser att försvar bara är onödiga vakter som skyddar påhittade tankar. 

Ju märkligare drömmen är, desto starkare kan försvar verka vara. Men när Guds lärare till sist bestämmer sig för att se bortom försvar, upptäcker de att det inte finns något där att försvara. I början öppnar de ögonen långsamt, men när de blir mer säkra lär de sig snabbare. När försvar tas bort, kommer inget hot, bara trygghet, frid, glädje och Gud.

Försvarslös och trofast

Sann trofasthet är, enligt Handledning för lärare i EKIM, när man alltid står fast vid det man tror på, utan att göra undantag. 

Eftersom sann trofasthet är konsekvent, är den helt ärlig och pålitlig. Den är orubblig och fylld av förtroende, och den bygger på mod, vilket gör den försiktig. Eftersom man är helt säker på sin övertygelse, känner man glädje. Trofastheten är också tålamod och öppen för olika åsikter. Den här egenskapen förenar alla andra kvaliteter hos en Guds lärare. Den betyder att man accepterar Guds ord och hans beskrivning av sin skapelse. Trofastheten riktas alltid mot Gud och hans sanning. Det är dit man vänder sig och söker. 

Försvarslöshet följer naturligt med trofasthet, och glädje är det tillstånd den skapar. När sann trofasthet har hittats, vilar den i lugn förståelse av det enda som verkligen förtjänar trofasthet.

Sammanfattning

I En Kurs i Mirakler, innebär begreppet "försvarslös" att avstå från att använda strategier för att skydda sig från sanningen, validera ens egna övertygelser eller ignorera motsägelser. Försvar är en uppdelning av världen i rätt/fel eller bra/dåligt och skapar en illusion av separation. Försvarslöshet handlar om att vara öppen och sårbar, vilket gör att sanningen kan klarna utan ansträngning. Det handlar om att släppa försvar och istället ta emot och ge, vilket leder till trygghet, frid och glädje. Guds lärare har lärt sig att vara enkla och öppna för sanningen. Trofasthet är att stå fast vid ens övertygelse utan undantag, och det leder till försvarslöshet och inre frid.

Anna

Webbinar om försvarslös i EKIM

Klicka här för att se webbinar om begreppet försvarslös i EKIM: https://youtu.be/g1CgzhBvadU

Klicka här för att lyssna till podd om försvarslös i EKIM: https://www.spreaker.com/user/13064028/62-vad-betyder-begrep...

Nästa webbinar

Vill du veta mer om begreppet bön? Kolla in nästa webbinar här: https://subscribepage.io/JA375Q

För dig som vill läsa mer

A-135.17 Försvar är de planer som du åtar dig att upprätta mot sanningen. 2Deras mål är att välja ut det som du godkänner, och förbise det som du ser som oförenligt med det du tror är din verklighet. 3Men det som finns kvar är förvisso meningslöst. 4För det är din verklighet som är det “hot“ som dina försvar vill attackera, dölja och ta isär och korsfästa.

A-135.21 Med den tillförsikt vi nu har, ser vi i dag fram emot denna tid, för detta är del av det som planerades för oss. 2Vi skall vara säkra på att allt vi behöver för att uppnå detta i dag kommer att ges till oss. 3Vi skall inte göra upp några planer för hur detta skall ske, utan inser att vår försvarslöshet är allt som behövs för att sanningen med visshet skall gå upp för våra sinnen.

A-135.22 I femton minuter två gånger i dag vilar vi oss från att göra upp vettlösa planer, och från varje tanke som hindrar sanningen att kom- ma in i vårt sinne. 2I dag skall vi ta emot i stället för att planera, så att vi kan ge i stället för att organisera. 3Och vi ges i sanning när vi säger:

4Om jag försvarar mig attackeras jag. 5Men i försvarslösheten kommer jag att vara stark, och jag kommer att lära mig vad mina försvar döljer.

T.31.V.4 Oskuldens ansikte som självbilden så stolt visar upp kan tolerera attack i självförsvar, för är det inte ett välkänt faktum att världen går mycket illa åt en försvarslös oskuld? 2Ingen som gör sig en bild av sig själv utelämnar detta ansikte, för han behöver det. 3Den andra sidan vill han inte se. 4Men det är den som inlärningen i världen har fäst sina blickar på, för det är här som värl- dens “verklighet“ fastslås, för att se till att avguden lever vidare.

T-31.VIII.6 Du är som Gud skapade dig, och det är också varje levande ting som du betraktar, oavsett de bilder du ser. 2Det du ser som sjukdom och smärta, som svaghet, lidande och förlust, är bara frestelsen att varsebli dig själv försvarslös och i helvetet. 3Ge inte efter för detta, och du kommer att se all smärta, i varje form, var den än förekommer, helt enkelt försvinna som dimma i solen. 4Ett mirakel har kommit för att hela Guds Son, och stänga dörren för hans drömmar om svaghet, och öppna vägen till hans frälsning och befrielse. 5Välj en gång till vad du vill att han skall vara, och kom ihåg att varje val du gör fastslår din egen identitet så som du kommer att se den och tro att den är.

A-153 I min försvarslöshet ligger min trygghet.

A-153 6 Försvarslöshet är styrka. 2Den vittnar om igenkännandet av Kristus i dig. 3Kanske du kommer ihåg att det står i textboken att valet alltid görs mellan Kristi styrka och din egen svaghet som du ser åtskild från Honom. 4Försvarslöshet kan aldrig attackeras, eftersom den varseblir en styrka så mäktig att attack vore dår- skap, eller en meningslös lek som ett trött barn kanske leker när han blir alltför sömnig för att komma ihåg vad han vill.

A-153.9 Vi ser bortom drömmar i dag, och förstår att vi inte behöver något försvar eftersom vi skapades oangripbara, utan någon tan- ke eller önskan eller dröm där attack har någon mening. 2Nu kan vi inte vara rädda, för vi har lämnat alla skrämmande tankar bakom oss. 3Och i försvarslöshet är vi trygga, lugnt förvissade om vår trygghet nu, säkra på frälsningen; säkra på att vi kommer att uppfylla det syfte vi har valt, när vårt tjänande utsträcker sin heliga välsignelse över världen.

a-153.18-20 Med tiden, och med övning, kommer du aldrig att upphöra med att tänka på Honom och höra Hans kärleksfulla Röst som leder dina steg på lugna stigar, där du kommer att vandra i sann försvarslöshet. 2För du kommer att veta att Himlen går med dig. 3Inte heller kommer du att hålla ditt sinne borta från Honom ett enda ögonblick, även om din tid ägnas åt att erbjuda världen frälsning. 4Tror du att Han inte kommer att göra detta möjligt för dig som valde att genomföra Hans plan för världens frälsning och din egen?

I dag är temat vår försvarslöshet. 2Vi ikläder oss den när vi förbereder oss för att möta dagen. 3Vi stiger upp starka i Kristus, och låter vår svaghet försvinna när vi minns att Hans styrka bor i oss. 4Vi skall påminna oss om att Han stannar kvar vid vår sida hela dagen, och aldrig låter vår svaghet vara utan stödet av Hans styrka. 5Vi kallar på Hans styrka varje gång vi känner att hotet från våra försvar undergräver vissheten om syftet. 6Vi stannar upp ett ögonblick när Han säger till oss: “Jag är här.“

Dina övningar kommer nu att börja anta kärlekens innerlighet för att hjälpa dig att hindra ditt sinne från att förirra sig från sin föresats. 2Var inte rädd eller skrämd. 3Det kan inte finnas någon tvekan om att du kommer att nå ditt slutliga mål. 4Guds tjänare kan aldrig misslyckas, därför att den kärlek och styrka och frid som strålar från dem till alla deras bröder kommer från Honom. 5De är Hans gåvor till dig. 6Försvarslöshet är allt du behöver ge Honom i gengäld. 7Du lägger endast det åt sidan som aldrig var verkligt, för att se på Kristus och se Hans syndfrihet.

A-182.7 Detta Barn är din försvarslöshet, din styrka. 2Han hyser tillit till dig. 3Han kom eftersom Han visste att du inte skulle svika. 4Han viskar oavbrutet till dig om Sitt hem. 5För Han vill ta med Sig dig tillbaka, så att Han Själv kan stanna, och inte återvända dit igen där Han inte hör hemma, och där Han lever som utstött i en värld av främmande tankar. 6Hans tålamod har inga gränser. 7Han kommer att vänta tills du hör Hans milda Röst i dig, som ropar på dig att låta Honom gå i frid, tillsammans med dig, dit där Han hör hemma och du med Honom.