Det helhjärtade beslutet


Det helhjärtade beslutet

Vad betyder Det helhjärtade beslutet i En Kurs i Mirakler?

Det “helhjärtade beslutet” nämns i En Kurs I Mirakel i Kapitel 2 Separationen och Soningen, avsnitt VI Rädsla och konflikt.

Det är möjligt att uppnå ett tillstånd i vilket du utan medveten ansträngning ställer ditt sinne under min vägledning, men detta förutsätter en villighet som du ännu inte har utvecklat. Den Helige Ande kan inte be om mer än det du är villig att göra. Styrkan att göra det kommer från ditt helhjärtade beslut. Det finns ingen anspänning i att göra Guds Vilja så snart du förstår att den också är din egen. Lektionen här är mycket enkel, men synnerligen lätt att förbise. Jag kommer därför att upprepa den, och ber dig enträget att lyssna. Endast ditt sinne kan framkalla rädsla. Det gör detta varje gång det kommer i konflikt om vad det vill, och ger då upphov till en oundviklig anspänning, eftersom det du vill och det du gör inte överensstämmer. Detta kan endast rättas genom att du accepterar ett enhetligt mål.
T-2.VI.6

Vad betyder mitt helhjärtade beslut? Vidare läsning (se längst ner i den här artikel) i En Kurs I Mirakler visar att det helhjärtade beslutet betyder odelad, total villighet att minnas Sanningen om vem vi är, varifrån vi kommer, vad verklighet är och att vara odelat lojal med Rösten för Gud, Helige Ande. Helige Ande visar oss vägen till total lycka – Guds vilja för oss.

Att nå helhjärtad villighet

Att nå helhjärtad villighet är en central del av En Kurs i Mirakler. Det handlar om att vara redo att utforska vårt inre mirakel och lyssna till Helige Ande, utan att tvingas till det. Villighet innebär att vi är beredda att omvärdera våra övertygelser och välja kärlek över rädsla.

Kursen ger oss en sinnesträning, där arbetsboken och texterna hjälper oss att lyssna till Helige Andes vägledning. Detta leder oss till möjligheter för förlåtelse och helande, där kärlek och glädje spelar en central roll

Förlåtelsens befriande kraft

Förlåtelsen är nyckeln i Kursen. Förlåtelsen befriar oss från illusioner, rädslor och det förflutna, så att vi kan finna inre frid och helande. Genom att förlåta både oss själva och andra, befrias vi från de bojor som begränsar oss och skapar möjlighet för en förening med Helige Ande.

Helhjärtad glädje - vägen till självinsikt

Helhjärtad glädje utgör vägen till självinsikt. Kärlek och glädje är fundamentet för att vara helhjärtad, och genom att integrera oss själva och överkomma identifikationsproblem kan vi leva i harmoni och kärlek.

Kursen påpekar att det är möjligt att ställa sitt sinne under Helige Andes vägledning utan medveten ansträngning. Men det krävs en villighet som ännu inte är fullt utvecklad för ett otränat sinne. Helige Ande kan bara be om det vi är villiga att göra, och styrkan för att göra det kommer från vårt helhjärtade beslut att följa Guds vilja, vilken också är vår egen. Att förstå detta kan avlägsna anspänning och konflikter i sinnet.

Från villighet till tillit

Att nå fram till en fullständig tillit kräver att vi börjar med villighet, först då kan vi genom sinnesträning utveckla den äkta tilliten till Helige Andes vägledning. Att vara helhjärtat involverad i detta helande process skapar ett tillstånd av glädje och kärlek.

Helhjärtad lojalitet till Gud

En helhjärtad lojalitet gentemot Gud innebär att vi placerar värde i det som Gud skapar. Detta fyller oss med glädje och kärlek och leder till helande och enhet med alla.

Vägen till helhjärtat Helande

Helhjärtat önskande är att skapa och genom att vara villiga att ta emot Guds gåvor blir vi kanaler för helande. Vår Gäst, den Helige Ande, har kommit och lagt sina gåvor vid våra fötter. Genom att acceptera dessa gåvor kan vi hjälpa andra och läka våra sinnen.

En tanke, fullständigt enad

Mirakel sker när vi helhjärtat önskar uppleva dem. Genom att vara villiga att ta emot Guds gåvor blir vi kanaler för helande. När vi förlåter helhjärtat och omfamnar kärlekens väg, kan vi ge glädje och lycka till våra sinnen och förena oss med Helige Ande.

En tanke, fullständigt enad, kan ena alla tankar och skänka frälsning till alla. Att förlåta en enda broder helhjärtat räcker för att ge helande till alla sinnen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis betyder det helhjärtade beslutet i En Kurs i Mirakler att vi är totalt villiga att minnas Sanningen om oss själva, vara lojala mot Helige Ande och välja kärlek över rädsla. Genom villighet att omvärdera våra övertygelser och förlåta helhjärtat finner vi självinsikt och helande. Villighet är startpunkten, och genom sinnesträning utvecklas äkta tillit. Mirakel sker när vi helhjärtat önskar dem och genom att välja helande blir vi kanaler för helande. En enda tanke, fullständigt enad, kan förena alla och ge helande till alla.

Anna

Webbinar om det “helhjärtade beslutet” i EKIM

Klicka här för att se webbinar om vad det "helhjärtade beslutet" betyder i EKIM: https://youtu.be/mbiQbzTIwfM

Lyssna via podd: https://www.spreaker.com/episode/56338945

Nästa webbinar

Nyfiken på mer om En Kurs I Mirakler? Kolla in nästa webbinar här: https://subscribepage.io/JA375Q

För dig som vill läsa mer

T-2.VI.6 Det är möjligt att uppnå ett tillstånd i vilket du utan medveten ansträngning ställer ditt sinne under min vägledning, men detta förutsätter en villighet som du ännu inte har utvecklat. 2Den Helige Ande kan inte be om mer än det du är villig att göra. 3Styrkan att göra det kommer från ditt helhjärtade beslut. 4Det finns ingen anspänning i att göra Guds Vilja så snart du förstår att den också är din egen. 5Lektionen här är mycket enkel, men synnerligen lätt att förbise. 6Jag kommer därför att upprepa den, och ber dig enträget att lyssna. 7Endast ditt sinne kan framkalla rädsla. 8Det gör detta varje gång det kommer i konflikt om vad det vill, och ger då upphov till en oundviklig anspänning, efter- som det du vill och det du gör inte överensstämmer. 9Detta kan endast rättas genom att du accepterar ett enhetligt mål.

T-2.VII.7 7. Jag har redan kortfattat talat om beredvillighet, men några ytterligare synpunkter kan kanske vara till hjälp här. 2Beredvillighet är endast den nödvändiga förutsättningen för fullbordan. 3De två bör inte blandas ihop. 4Så snart ett tillstånd av beredvillighet erbjuder sig, finns det vanligtvis ett visst mått av önskan att fullborda, men den är ingalunda nödvändigtvis helhjärtad. 5Tillståndet innebär enbart en möjlighet till en förändring i sinnet. 6Tillförsikt kan inte utvecklas till fullo innan mästerskap har uppnåtts. 7Vi har redan försökt rätta det grundläggande miss- taget att rädsla kan bemästras, och har betonat att det enda verk- liga mästerskapet uppnås genom kärlek. 8Beredvillighet är endast början till tillförsikt. 9Du kanske tror att detta betyder att det är nödvändigt med en enormt lång tidsperiod mellan beredvillighet och mästerskap, men låt mig påminna dig om att tid och rum står under min uppsikt.

T-5.In. 1. Att hela är att lyckliggöra. 2Jag har uppmanat dig att tänka på hur många tillfällen du har haft att glädja dig, och hur många av dem som du vägrat ta emot. 3Detta är samma sak som att tala om för dig att du har vägrat hela dig själv. 4Ljuset som tillhör dig är glädjens ljus. 5Strålglans associeras inte med sorg. 6Glädje fram- kallar en i sig inneboende villighet att dela den med andra, och främjar sinnets naturliga impuls att reagera som ett. 7De som för- söker hela utan att själva vara helt fyllda av glädje, framkallar olika slags gensvar samtidigt, och berövar således andra glädjen att reagera helhjärtat.

2. För att vara helhjärtad måste du vara lycklig. 2Om rädsla och kärlek inte kan finnas samtidigt, och om det är omöjligt att vara helt fylld av rädsla och fortfarande vara levande, är kärleken det enda möjliga tillstånd av helhet. 3Det finns ingen skillnad mellan kärlek och glädje. 4Därför är det enda möjliga tillstånd av helhet det helt glädjefyllda. 5Att hela eller glädja är därför detsamma som att integrera och göra till ett. 6Det är därför som det inte spelar någon roll till vilken del eller genom vilken del av Sonskapet som helandet erbjuds. 7Det är till nytta för varje del, och till nytta i lika mån.

T-6.V.8. Detta är fortfarande ett inledande steg, eftersom att ha och att vara ännu inte är likvärdiga. 2Det går emellertid längre än det första steget, vilket egentligen endast är början till att vända på tänkandet. 3Det andra steget är en positiv bekräftelse på vad du vill. 4Detta är följaktligen ett steg i riktning ut ur konflikten, då det innebär att alternativ har beaktats, och att ett har valts som mer önskvärt. 5Icke desto mindre antyder fortfarande orden “mer önskvärt“ att det önskvärda har grader. 6Därför är detta steg, även om det är nödvändigt för det slutgiltiga beslutet, helt klart inte det sista. 7Det är ännu inte accepterat att det inte finns någon rangordning av svårigheter i mirakler, eftersom ingenting är svårt som önskas helhjärtat. 8Att önska helhjärtat är att skapa, och att skapa kan inte vara svårt om Gud Själv skapade dig till skapare.

T-7.VII.9 Ditt sinne delar sin lojalitet mellan två riken, och du är inte helhjärtat engagerad i något av dem. 2Din identifikation med Ri- ket är höjd över allt tvivel, förutom av dig när du tänker på ett vansinnigt sätt. 3Det du är, bestäms inte av din varseblivning, och påverkas inte av den överhuvudtaget. 4Identifikationsproblem, på vilken nivå du än varseblir dem, är inga faktiska problem. 5Det är problem som har med förståelsen att göra, eftersom deras närvaro antyder en övertygelse om att det är du som själv be- stämmer vad du är. 6Egot tror detta till fullo, eftersom det är helt engagerat i det. 7Det är inte sant. 8Egot är därför helt och fullt engagerat i det som är osant, och varseblir i fullständig motsats till den Helige Ande och till Guds kunskap.

T-10.I.4. Du kommer att minnas allt i det ögonblick du helhjärtat önskar det, för om att önska helhjärtat är att skapa, kommer du att med din vilja ha tagit bort separationen, och samtidigt återbördat ditt sinne till din Skapare och dina skapelser. 2När du känner dem kommer du inte att ha någon önskan att sova, utan endast en längtan efter att vakna och glädjas. 3Drömmar blir omöjliga, eftersom du endast kommer att vilja ha sanningen, och då detta äntligen är din vilja, blir den din.

T-13.XI.3. När vi alla är förenade i Himlen kommer du inte att sätta värde på någonting som du sätter värde på här. 2För ingenting du sätter värde på här sätter du helhjärtat värde på, och därför sätter du inte värde på det överhuvudtaget. 3Värde finns där Gud placerade det, och värdet av det som Gud högaktar kan inte be- dömas, för det har fastställts. 4Det är helt av värde. 5Det kan bara uppskattas eller inte uppskattas. 6Att delvis sätta värde på det är att inte känna dess värde. 7I Himlen finns allt Gud sätter värde på, och ingenting annat. 8Himlen är fullkomligt entydig. 9Allt är klart och strålande, och framkallar en enda reaktion. 10Där finns inget mörker och där finns ingen kontrast. 11Där finns ingen variation. 12Där finns inget avbrott. 13Där finns en känsla av frid så djup att ingen dröm i den här världen någonsin har kunnat ge ens en svag föreställning om vad den är.

T-18.VII.6. Här är den slutliga befrielse som alla en dag kommer att finna på sitt eget sätt, i sin egen takt. 2Du behöver inte den här tiden. 3Du har besparats tid, eftersom du och din broder är tillsammans. 4Detta är det speciella medel som den här kursen använder för att spara tid åt dig. 5Du tillgodogör dig inte den här kursen om du insisterar på att använda medel som har varit till god nytta för andra, och åsidosätter det som gjorts för dig. 6Spara tid åt mig genom endast denna enda förberedelse, och öva dig i att inte göra någonting annat. 7“Jag behöver inte göra någonting“ är en trohetsförklaring, en i sanning helhjärtad lojalitet. 8Tro detta bara ett ögonblick och du kommer att uppnå mer än vad som uppnås under ett århundrade av kontemplation, eller av kamp mot frestelsen.

T-29.II.4 Din Gäst har kommit. 2Du bad Honom komma, och Han kom. 3Du hörde Honom inte komma in, för du välkomnade Honom inte helhjärtat. 4Och likväl kom Hans gåvor med Honom. 5Han har lagt dem vid dina fötter, och ber dig nu att du skall se på dem och ta emot dem som dina egna. 6Han behöver din hjälp med att ge dem till alla som vandrar för sig själva, och tror att de är separata och ensamma. 7De kommer att bli helade när du accepterar dina gåvor, eftersom din Gäst kommer att välkomna alla vars fötter har vidrört den heliga mark som du står på, och där Hans gåvor till dem har lagts.

A-108.5 En enda tanke, fullständigt enad, kommer att vara nog för att ena alla tankar. 2Detta är samma sak som att säga att en enda rättelse är tillräcklig för all rättelse, eller att det räcker med att förlåta en enda broder helhjärtat för att skänka frälsning till alla sinnen. 3För detta är bara några speciella fall av en enda lag som gäller för all slags inlärning, om den styrs av den Ende Som känner sanningen.